Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van JouwSchoneStad.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie. Deelnemers stemmen in om bij de bekendmaking van de winnaar aanwezig te zijn en hebben geen bezwaar dat er een (pers-) foto wordt gemaakt t.b.v. publiciteit of aandacht via de media of via social mediakanalen.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd/winactie. De organisatie van de mascotte-wedstrijd van Jouw Schone stad kan, via de ingevulde contactgegevens van de ouder en/of verzorger, contact opnemen om de winnaar te benaderen om bij de uitreiking van de prijs aanwezig te zijn

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of via de school benaderd worden of via het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De organisatie van Jouw Schone Stad is gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

6 – De prijs wordt toegekend in de vorm zoals het wordt aangeboden. De organisatie van Jouw Schone Stad is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

7 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de organisatie van Jouw Schone Stad of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is de organisatie van Jouw Schone Stad niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

8 – De organisatie van Jouw Schone Stad is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). de organisatie van Jouw Schone Stad kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

9 – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de wedstrijd/winactie. De organisatie van Jouw Schone Stad mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld en niet aan derden worden overhandigd (zie privacyverklaring).

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd/winactie, voor de uitreiking van de prijs, en voor het uitnodigen van de (winnaar(s) bij een persmoment. In dat kader is de organisatie van Jouw Schone Stad gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende wedstrijd/ winactie.

12 – Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De organisatie van Jouw Schone Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – De organisatie van Jouw Schone Stad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd/winactie noch voor eventuele technische storingen van de website, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd/winactie of de bekendmaking van de winnaar.

15 – Jouw Schone Stad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden/ uploaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de wedstrijd/winactie.

16 – De organisatie van Jouw Schone Stad is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden voor de wedstrijd/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de wedstrijd/winactie of het verloop van de wedstrijd/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

17 – De organisatie van Jouw Schone Stad is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden voor de wedstrijd/winactie gedurende de looptijd van de wedstrijd/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de organisatie van Jouw Schone Stad daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de wedstrijd/winactie, zal door de organisatie van Jouw Schone Stad op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

18 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden van de wedstrijd/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden wedstrijd/winactie aan.

19 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. De organisatie van Jouw Schone Stad zal zo spoedig mogelijk reageren.